หลักสูตรระดับปริญญาตรี

       ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร (ภาคปกติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
1.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
2.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
3.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
5.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
6.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
7.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
8.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
9.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
10.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
11.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
12.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
13.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
14.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

       ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร (ภาคปกติ)
1.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
2.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
3.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
4.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
5.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
6.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
7.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
8.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
9.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
10.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
11.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
12.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
13.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
14.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
       ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร (โครงการพิเศษ)
15.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
16.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการรัสเซียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
17.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
18.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
19.
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
       ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร (วิชาโท)
19.
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
20.
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

ข้อมูล ณ เดือน.....