เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการ“สืบสานประเพณีวิถีพุทธ : การถวายเทียนจำนำพรรษา”
โดยคณาจารย์และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดโรงธรรมอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2555