ลำดับที่ รายการ (แผน)
1
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น งานนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
2
แผนอัตรากำลัง 4 ปี
3
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเชิงพัฒนาตามแผนกลุยทธ์ ปีงบประมาณ 2561 (PPR01)
4
template แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเชิงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) คณะศิลปศาสตร์
5
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม
6
แบบประเมินโครงการ
7
แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
8
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
9
การเขียนโครงการ
10
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2560)
11
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
12
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
13
unit cost project
14
ตัวอย่าง สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ
15
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60
16
แบบสอบถาม SWOT Analysis และปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อประกอบการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
17
เรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว Unit Cost
       ลำดับที่ รายการ (งบประมาณ)
1
แบบฟอร์มคำขอตั้งหมวดค่าครุภัณฑ์ ของภาควิชาและกลุ่มภาษาวิชา งบรายได้หน่วยงานปี 62
2
คำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน (งบพัฒนาโครงการ) ประจำปีงบประมาณ 2562
3
คำขอตั้งงบรายได้หน่วยงานที่ภาควิชาขอใช้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
4
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
5
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (งบมุ่งเป้า) งบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
6
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ฝ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
7
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าสมมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 2562
8
คแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าสมาชิกสมาคม ปี 2562
9
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
10
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมาชิกสมาคม งบคลัง ปี 2561
11
แบบฟอร์มขออัตรานักเรียนทุน งบคลัง ปี 2562
12
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบคลัง ปี 2562
13
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2561"
14
คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560>
15
ข้อมูลการจัดโครกงารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2560
16
เกณฑ์การใช้เงินงบกองทุนค่าธรรมเนียม ปี 2559
17
เกณฑ์การใช้เงินงบอุดหนุนปริญญาตรี ปี 2559
18
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (งบผู้บริหาร)
19
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมาชิกสมาคม ปี 2561
20
แบบฟอร์คำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบคลัง ปี 61
21
แบบฟอร์คำขอตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล งบคลัง ปี 61
22
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23
คู่มือการเขียนโครงการ
24
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานส่วนกลาง)
25
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบรายได้หน่วยงานสำหรับภาควิชา)
26
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา)
27
แบบฟอร์มโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบแพทย์)
28
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
29
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบอุดหนุนปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
30
แบบฟอร์มคำขอใช้งบประมาณโครงการงบรายได้หน่วยงาน ปี 2559 (งบประมาณตามแผนกลยุทธ์)
31
รหัสและรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
32
แบบฟอร์มคำขอตั้งค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปี 2560
33
แบบฟอร์มขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลง งบรายได้หน่วยงาน (ฉบับผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง)
34
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา
35
แบบฟอร์มค่าครุภัณฑ์ งบรายได้หน่วยงาน ปี 60 สำหรับภาควิชา
36
รายละเอียดคำขอตั้งรายการค่าวัสดุงบรายได้นหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
37
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2560
38
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
39
ข้อมูลการจัดโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
40
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)
41
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง 5 กุมภาพันธ์ 2559)

       ลำดับที่ รายการ (อัตรากำลัง)
1
ภาระงานสอน FTES ปีการศึกษา 2559
2
แบบฟอร์มคำขอตั้งพนักงาน มธ. อัตราใหม่ งบคลัง ปี 62
3
แบบฟอร์มลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ งบคลัง ปี 2562
4
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 - 2563
5
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 - 2563
6
แบบฟอร์มขออัตราพนักงานสายวิชาการจากคณะ
7
แบบฟอร์คำขอตั้งพนักงาน มธ.อัตราใหม่ งบคลัง ปี 61
8
แบบฟอร์คำขอตั้งลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ งบคลัง ปี 61
9
แบบคำขอตั้งงบประมาณอัตราผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
10
ฟอร์มการขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ปี 2558-2561