แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:3 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาปรัชญา
ชื่อ-นามสกุล:วาสิฏฐี ชัยขันธ์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 สิงหาคม 2561
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาประวัติศาสตร์