ลำดับที่ แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
1.
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 10 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 26-24 เม.ย.56 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
4.
แผนผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ประชุมกรรมการฯเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 ก.ย.56)
5.
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ฉบับทบทวน งบประมาณ 2558
6.
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564)
7.
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560
8.
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 ต.ค. 2560-มี.ค. 2561
8.
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ข้อมูล ณ เดือน.....