ข่าวประชาสัมพันธ์คณาจารย์คณะฯ หมดเขตประกาศ
-ขอข้อมูลสอบไล่ปลายภาค 2/2560
2 ธ.ค. 60
- แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อใช้แทน มคอ.3 และมคอ.5 ปีการศึกษา 2559>
-
- ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2558
-
- ขอข้อมูลสอบไล่ปลายภาค 2/58
-
- Requesting information on final Examination 2/2515
-
- โครงสร้าง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
-
- เกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
-
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการฯ ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
-
- ยกเลิกประกาศเรื่องการนำบทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
-
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
-
- เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำและการเทียบเคียงสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ
-
- ขอทบทวนโครงการกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการสอนของอาจารย์
-
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
-
- ตารางรูปแบบการส่งผลสอบไล่
-

ข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่คณะฯ หมดเขตประกาศ
-
-