คณะศิลปศาสตร์เข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู ณ. Institute of Language and Literature, Malaysia หรือ Dewan Bahasa Dan Pustaka, Malaysia

ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลนโยบายภาษาของประเทศมาเลเซีย

วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2555