ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
กมลรัตน์ ศรีหารักษา
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัญทิพา สรรพศรี
3.
ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี
4.
อาจารย์
จิตรลดา ชื่นจันทน์แดง
5.
อาจารย์
จิรธร สกุลวัฒนะ
6.
อาจารย์
จิราพร พรประภา
7.
อาจารย์
ญาณิกา เพชรโรจน์
8.
อาจารย์
ณัฐนิจ อัศวรักษาวงศ์
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณิชารีย์ สุรีย์ชัยนิรันดร์
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ดำรง อดุลยฤทธิกุล
11.
อาจารย์ ดร.
ต่อพงศ์ แจ่มทวี
12.
อาจารย์
ธนกร จีรธนวินท์
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นันทวัน ชูอารยะประทีป
14.
อาจารย์ ดร.
นันทิกา พฤทธิกานนท์
15.
อาจารย์ ดร.
ปิรัญญา บุนนาค
16.
อาจารย์
ผณิดา ชื่นมนุษย์
17.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล
18.
รองศาสตราจารย์ ดร.
พนิดา ซิมาภรณ์
19.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พวงเล็ก ศิริทวี
20.
อาจารย์
ภาวิณี กาญจนพันธุ์
21.
อาจารย์
ภาวิน มาลัยวงศ์
22.
อาจารย์ ดร.
ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
23.
อาจารย์
ภิญพรรณ สุวรรณสิงห์
24.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เมลดา สุดาจิตรอาภา
25.
รองศาสตราจารย์
ยุพิน โภคฐิติยุกต์
26.
อาจารย์
วิชยา ปิดชามุก
27.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิรังรอง บุญนุช
28.
อาจารย์ ดร.
ศยมนต์ สิงห์โต
29.
รองศาสตราจารย์
ศศี จันทร์ประพันธ์
30.
อาจารย์ ดร.
ศิริรัตน์ ณ ระนอง
31.
อาจารย์ ดร.
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
32.
อาจารย์ ดร.
สานุช เสกขุุนทด ณ ถลาง
33.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาวิตรี แฮมมอนด์
34.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุปรียา วิลาวรรณ
35.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุริยันติ์ ปานเล่ห์
36.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เสน่ห์ ทองรินทร์
37.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
38.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นุชชฎา ดำรงศิริ
39.
อาจารย์
ณศธร วิทยารัฐ
40.
อาจารย์
กมลวรรณ ฝ่ายรีย์
41.
อาจารย์
Benjamin Malcolm
42.
อาจารย์
Daniel Richardson
43.
อาจารย์
Edward Greller
44.
อาจารย์
John W. Orr
45.
อาจารย์
Joseph Kraft
46.
อาจารย์
Martin Perenchio
47.
อาจารย์ ดร.
Ross Taylor
48.
อาจารย์
Sheiron Sanchez
49.
อาจารย์
Simon Stewart
50.
อาจารย์ ดร.
Thomas Hoy


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555